Open navigation

Công văn 1783/TCT-TNCN ngày 28/04/2016 Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương dạy thêm giờ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/TCT-TNCN

V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Trường Đại học Cần Thơ

Trả lời công văn số 432/ĐHCT-PTV ngày 10/3/2016 của Trường Đại học Cần Thơ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương dạy thêm giờ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên, nội dung công văn số 170/CT-TNCN ngày 2/2/2016 Cục Thuế thành phố Cần Thơ trả lời đơn vị là phù hợp với các quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Trường Đại học Cần Thơ biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Thành phố Cần Thơ
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Duy Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.