Open navigation

Công văn 1818/TCT-KK ngày 29/04/2016 Chuyển mã số người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân trên ứng dụng TMS

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/TCT-KK

V/v chuyển mã số người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân trên ứng dụng TMS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục Thuế tỉnh, thành phố đề nghị hướng dẫn về thủ tục chuyển mã số người phụ thuộc thành mã số thuế của cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 10/4/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1333/TCT-TNCN về việc tháo gỡ vướng mắc về việc cấp mã số cho người phụ thuộc, trong đó hướng dẫn trường hợp người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế người phụ thuộc chưa có mã hoặc người phụ thuộc đã có mã số cá nhân hoặc đã có mã phi nông nghiệp và bổ sung thông tin đối với trường hợp người phụ thuộc muốn chuyển sang mã số thuế thu nhập cá nhân.

Về xử lý chuyển mã người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) đã thiết kế chức năng “Chuyển người phụ thuộc thành người nộp thuế” (Chức năng 2.7.3) để cơ quan thuế thực hiện. Chức năng này hiện cho phép tất cả các cơ quan thuế khi có thông tin về mã người phụ thuộc là có thể chuyển thành mã số thuế cá nhân.

Căn cứ thông tin bổ sung của người phụ thuộc, cơ quan thuế nơi cá nhân là người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân tiếp nhận và thực hiện thao tác tại Chức năng 2.7.3 nêu trên để chuyển mã người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân và quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, TNCN, CNTT (TCT);
 - Lưu VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Đại Trí

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.