Open navigation

Công văn 1840/TCT-CS ngày 04/05/2016 Chính sách thuế hướng dẫn phương án xử lý công nợ và tài sản của CTY TNHH tự giải thể trước thời hạn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1840/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 120/CT-KT1 ngày 21/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn về phương án xử lý công nợ và tài sản của Công ty TNHH GMIE tự giải thể trước thời hạn. Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Điều 14. Nguyên tắc khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, k cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tn thất”.

Căn cứ hướng dẫn trên và tình hình thực tế của Công ty TNHH GMIE theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 120/CT-KT1 ngày 21/1/2016, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý tại Quan điểm 1 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 120/CT-KT1 nêu trên, cụ thể: sau khi Công ty TNHH hóa chất Han Jin Việt Nam bán thanh lý tài sản hoặc cơ quan chức năng hỗ trợ để tổ chức bán đấu giá, bán thanh lý tài sản, nếu số thuế GTGT đầu ra phát sinh từ bán tài sản nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào tương ứng với giá trị còn lại của tài sản thanh lý thì phần chênh lệch giữa số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, không phải thu hồi lại tiền thuế GTGT đã hoàn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
 - Vụ PC - TCT;

 - Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.