Open navigation

Công văn 1841/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kiểm định đá xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1841 / TCT - CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình.


Trả lời công văn số 3369 / CT - TTHT ngày 29/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình hỏi về thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm định đá xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu như sau:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Tô Tây ký hợp đồng xuất khẩu đá rời và hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định số lượng và chất lượng hàng hóa xuất khẩu với tổ chức ở nước ngoài; đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định số lượng và chất lượng hàng hóa xuất khẩu, Công ty TNHH Tô Tây không trực tiếp thực hiện mà ký hợp đồng với bên thứ ba là Công ty SGS Việt Nam TNHH (Tổ chức giám định quốc tế tại Việt Nam) thực hiện và Công ty SGS Việt Nam TNHH xuất cho Công ty TNHH Tô Tây hóa đơn GTGT với thuế suất 10% thì hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định số lượng và chất lượng hàng hóa xuất khẩu ký giữa Công ty TNHH Tô Tây và tổ chức ở nước ngoài không phải là dịch vụ xuất khẩu và không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC, HTQT-TCT;

  • Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.