Open navigation

Công văn 1843/TCT-CS Chính sách thuế đối với lập hóa đơn cung ứng dịch vụ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1843 / TCT - CS 

V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  75079 / CT - KTT6  ngày 25/11/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số  153 / 2010 / TT - BTC  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”


Tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số  64 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/5/2013 Bộ Tài chính hướng dẫn: “Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”


Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”


Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:


  1. Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.


  2. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.


    Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

  3. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”


Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra tình hình thực tế của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng Coninco: nội dung các hợp đồng kinh tế được ký giữa Công ty và khách hàng (nội dung dịch vụ cung cấp, thời điểm tiến độ thực hiện và tiến độ thanh toán được quy định trong hợp đồng), tình hình thực tế thực hiện các hợp đồng, đối chiếu tiến độ thực hiện với thời điểm nhận  tiền / thanh  toán từng hợp đồng, để áp dụng việc xác định thời điểm xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC - BTC;

  • Vụ PC, KK&KTT - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.