Open navigation

Công văn 1849/TCT-CS ngày 04/05/2016 Chính sách thuế về hạch toán chi phí trả trước

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 169/CT-TTHT ngày 20/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Bc Kạn v hạch toán chi phí trả trước của Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1, Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyn. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

- Tại Khoản 1, Điều 47 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

“Điều 47. Tài khoản 242 - Chi phí trả trước

1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.

b) Các nội dung được phản ánh là chi phí trả trước, gồm:

- Chi phí trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê hoạt động TSCĐ (quyền sử dụng đt, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng làm việc, cửa hàng và TSCĐ khác) phục vụ cho sản xuất, kinh doanh nhiều kỳ kế toán....

Chi phí nghiên cứu và chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình được ghi nhận ngay là chi phí sản xuất kinh doanh, không ghi nhận là chi phí trả trước.”

- Tại Điểm 2.32 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định s 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xut kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng đ hình thành tài sản c định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn nêu tại công văn số 169/CT-TTHT nêu trên, tháng 5/2014 Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng công trình khai thác và chế biến chì, kẽm mỏ Nà Lẹng, Nà Cà. Công ty có phát sinh một số chi phí thực hiện dự án và Công ty chưa phân bổ vào chi phí trong kỳ của Công ty. Đến tháng 11/2014, Công ty thành lập Chi nhánh (hạch toán độc lập) để thực hiện dự án nêu trên.

Căn cứ các quy định và tình hình thực tế Công ty, Tổng cục Thuế thống nhất với xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tại công văn số 169/CT-TTHT ngày 20/1/2016, cụ th: Các khoản chi phí trả trước dài hạn chưa phân bổ vào chi phí trong kỳ của Công ty được chuyển sang cho Chi nhánh để Chi nhánh hạch toán kế toán. Thủ tục chuyn: Công ty chuyển cho Chi nhánh toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến các khoản chi phí trả trước dài hạn và không phải xuất hóa đơn. Khi chuyển giao hồ sơ phải có biên bản giao nhận giữa hai bên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị: Vụ KK, Vụ PC;
 - Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.