Open navigation

Công văn 1872/TCT-CS ngày 05/05/2016 Điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1872/TCT-CS

V/v: điều chỉnh hóa đơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 590/CT-TTHT ngày 04/2/2016, công văn số 161/CT-TTHT ngày 18/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh hóa đơn GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 8, Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Về việc điều chỉnh hóa đơn, ngày 24/4/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1388/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý tại công văn số 590/CT-TTHT ngày 04/2/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk: trường hợp năm 2013 Doanh nghiệp TNTM Hòa Thuận có hợp đồng bán cà phê theo hình thức hợp đồng mua bán chốt giá sau, bên bán đã giao hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 5% trên giá tạm tính, đến năm 2014 bên bán và bên mua chốt giá bán chính thức thì bên bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh với thuế suất thuế GTGT 5%, trên hóa đơn ghi rõ hóa đơn xuất bổ sung điều chỉnh của hóa đơn số... ngày... tháng... năm...; điều chỉnh hợp đồng số... ngày... tháng....năm.... Bên bán và bên mua chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của số lượng và giá bán sản phẩm, việc thanh toán tiền hàng. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Vụ PC - BTC;

- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
 - Lưu: VT, CS (3). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.