Open navigation

Công văn 22682/CT-HTr Giải đáp chính sách thuế nhà thầu


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 22682 / CT - HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Sông Hồng

Địa chỉ: tầng 6 tòa nhà AC, ngõ 78 phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội Mã số thuế: 1000422959


Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 231 / DKSH - TCKT ngày 23/3/2016 của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Sông Hồng (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế nhà thầu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số 103 / 2014 / TT - BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.


+ Tại Khoản 1 Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:


“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu”.


+ Tại Khoản 3 Điều 7 quy định thu nhập chịu thuế TNDN


3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài Thu nhập chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể như sau:


 • Thu nhập từ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; chuyển nhượng quyền tham gia hợp đồng kinh tế / dự án tại Việt Nam, chuyển nhượng quyền tài sản tại Việt Nam.


 • Thu nhập từ tiền bản quyền là khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm (bao gồm: các khoản tiền trả cho quyền sử dụng, chuyển giao quyền tác giả và quyền chủ sở hữu

tác phẩm; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm).


“Quyền tác giả, quyền chủ sở hữu tác phẩm”, “Quyền sở hữu công nghiệp”, “Chuyển giao công nghệ” quy định tại Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành...”


+ Tại Điều 11 quy định đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu (sau đây gọi tắt là phương pháp trực tiếp).


“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II”.


+ Tại Điều 12 quy định thuế GTGT.


“Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu.


x

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế Giá

trị gia tăng

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

 1. Doanh thu tính thuế GTGT


  a) Doanh thu tính thuế GTGT:


  Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có)...


 2. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu:


 1. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh:


  STT

  Ngành kinh doanh

  Tỷ lệ % để tính thuế GTGT

  1

  Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

  5

  2

  Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

  3

  3

  Hoạt động kinh doanh khác

  2

 2. Xác định tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với một số trường hợp cụ thể:

b.1) Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau hoặc một phần giá trị hợp đồng không thuộc diện chịu thuế GTGT, việc áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu khi xác định số thuế GTGT phải nộp căn cứ vào doanh thu tính thuế GTGT đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu cao nhất đối với ngành nghề kinh doanh cho toàn bộ giá trị hợp đồng...”


+ Tại Điều 13 quy định Thuế thu nhập doanh nghiệp


“Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế.


Số thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế

TNDN

x Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

 1. Doanh thu tính thuế TNDN


  a) Doanh thu tính thuế TNDN


  Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có)...


 2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

 1. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

  STT

  Ngành kinh doanh

  Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế


  1

  Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms}


  1


  2

  Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan

  5

  Riêng:


  - Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino;


  10

  - Dịch vụ tài chính phát sinh

  2

  8

  Thu nhập bản quyền

  10

 2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

b.1) Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng...”

- Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209 / 2013 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT.

“21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo công văn đơn vị trình bày:

Trường hợp công ty ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài để mua phần mềm chuyên dụng, nếu hợp đồng đã tách riêng giá trị phần mềm và phí dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thì:

+ Giá trị phần mềm không phải nộp thuế GTGT theo Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thuế TNDN nộp theo tỷ lệ 10% đối với thu nhập từ bản quyền theo Điều 13 Thông tư số 103 / 2014 / TT - BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính.

+ Phí dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng đơn vị thực hiện nộp thuế GTGT thuế suất thuế GTGT 5%, thuế TNDN thuế suất 5% thay Nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Điều 12 và điều 13 Thông tư số 103 / 2014 / TT - BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng: KT2;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.