Open navigation

Công văn 3077/VPCP-KTTH Sử dụng phí, lệ phí Cảng vụ hàng không được trích để lại


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3077 / VPCP - KTTH V / v sử dụng phí, lệ phí Cảng vụ hàng không được trích để lại

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải;

  • Bộ Tài chính;

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 3081 / BGTVT - KHĐT ngày 23 tháng 3 năm 2016), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 5264 / BTC - HCSN ngày 19 tháng 4 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3006 / BKHĐT - KCHTĐT ngày 22 tháng 4 năm 2016) về việc sử dụng phí, lệ phí Cảng vụ hàng không được trích để lại, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3081 / BGTVT - KHĐT nêu trên. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo xử lý cụ thể.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.