Open navigation

Công văn 5492/BTC-TCT ngày 25/04/2016 Phân loại kiểm tra hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5492/BTC-TCT

V/v: phân loại kiểm tra hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định của Luật Quản thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhằm đảm bảo việc phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với các trường hợp đã được quy định cụ thể tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung Điều 60 của Luật Quản lý thuế; Khoản 14 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các hồ sơ đã được hoàn thuế trước, kiểm tra sau, đảm bảo đúng quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung Điều 60 của Luật Quản lý thuế; Khoản 14 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; quy định tại Điều 23 Thông tư số 204/2015/TT-BTC nêu trên.

3. Trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc, yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế: CS, PC, TTr, KTNB;
- Tổng cục Hải quan (để thực hiện);
 - Lưu: VT, TCT (VT, KK 3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.