Open navigation

Công văn 5678/BTC-CST Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với động cơ máy thủy đồng bộ


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5678 / BTC - CST

V/v: chính sách thuế GTGT đối với động cơ máy thủy đồng bộ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các địa phương


Bộ Tài chính nhận được công văn số 406 / HQHCM - TXNK ngày 26/02/2016 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, văn bản số 2503CV - HQ / GTGT ngày 25/3/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Á đề nghị hướng dẫn về vướng mắc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với động cơ máy thủy nhập khẩu phục vụ cho tàu cá. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Ngày 30/10/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 15802 / BTC - CST hướng dẫn về thuế GTGT đối với động cơ máy thủy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên dùng cho tàu cá. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu động cơ máy thủy bao gồm động cơ chính, phụ tùng kèm theo và hộp số có xuất xứ khác nhau, nhãn hiệu khác nhau hoặc chỉ có động cơ chính và phụ tùng kèm theo (không bao gồm hộp số đồng bộ) nhưng khi lắp vẫn đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất đồng bộ thì đây cũng là loại động cơ máy thủy đồng bộ được hướng dẫn tại công văn số 15802 / BTC - CST .


Trường hợp doanh nghiệp cung cấp động cơ máy thủy đồng bộ có công suất từ 90CV trở lên cho doanh nghiệp khác và doanh nghiệp này trực tiếp cung cấp động cơ máy thủy đồng bộ cho ngư dân thuộc danh sách chủ tàu đủ Điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67 / 2014 / NĐ - CP ngày 7/7/2014/NĐ-CP hoặc cơ sở đóng tàu cho ngư dân thuộc danh sách chủ tàu đủ Điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67 / 2014 / NĐ - CP để nâng cấp hoặc đóng mới tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên thì động cơ máy thủy đồng bộ này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Để được áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu hoặc để được xử lý số tiền thuế GTGT đã nộp nhầm, nộp thừa tại khâu nhập khẩu của động cơ máy thủy thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (trong trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu), doanh nghiệp cần cung cấp cho cơ quan hải quan các tài liệu nêu tại Điểm 1 công văn số 15802 / BTC - CST và hợp đồng cung cấp động cơ máy thủy cho doanh nghiệp trực tiếp cung cấp động cơ máy thủy đồng bộ cho ngư dân hoặc cơ sở đóng tàu để nâng cấp hoặc đóng mới tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên.


Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • TCT; TCHQ; Vụ PC;

  • Công ty TNHH SX TM kỹ thuật Vạn Minh;

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Á;

  • Lưu: VT, Vụ CST (CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Vũ Thị Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.