Open navigation

Công văn 1637/BHXH-CSYT ngày 06/05/2016 Triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1637/BHXH-CSYT

V/v triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - 
Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
 - 
Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
 - 
Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
 - 
Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tin học hóa trong thực hiện giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Công văn số 1710/VPCP-KGVX ngày 16/3/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã lựa chọn Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) là nhà cung cấp dịch vụ hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, trước ngày 30/6/2016 Viettel sẽ thực hiện các hoạt động gồm:

- Lắp đặt đường truyền Internet độc lập tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc, lắp đặt 01 máy tính để phục vụ kết nối liên thông tại cơ sở khám, chữa bệnh công lập kết nối trực tuyến với cơ quan BHXH;

- Cung cấp phần mềm kết nối; hướng dẫn kết nối giữa cơ sở khám chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH;

- Tổ chức đào tạo tập trung cho cán bộ công nghệ thông tin của Bảo him xã hội các tỉnh về quản trị, vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT, hỗ trợ cơ sở khám chữa bệnh kết nối, liên thông dữ liệu;

- Tổ chức đào tạo sử dụng phần mềm giám định cho cán bộ giám định;

Đ hoàn thành các hoạt động trên đúng tiến độ, Bảo him xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc tin học hóa khám chữa bệnh BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 1710/VPCP-KGVX nêu trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan BHXH và Viettel triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện các công việc sau:

2.1Phối hợp với Viettel tỉnh/thành phố triển khai lắp đặt, tiếp nhận, nghiệm thu đường truyền, máy tính phục vụ kết ni liên thông; Hỗ trợ Viettel làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ khác để lắp đặt đường truyền vào hệ thống ống cáp sẵn có hoặc thuê lại dịch vụ hạ tầng Internet trong các khu đô thị hoặc khu vực cung cấp đường truyền Internet độc quyền. Cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm sử dụng trang thiết bị đúng Mục đích dự án, chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý tài sản trong quá trình sử dụng.

2.2Cập nhật vào phần mềm quản lý khám chữa bệnh của đơn vị danh Mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế mã hóa theo danh Mục dùng chung Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 1122/QĐ-BYT ngày 31/3/2016, trích xuất dữ liệu đầu ra đầy đủ chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Công văn số 9324/BH-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế và tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-BHXH ngày 2/3/2016 của BHXH Việt Nam; hoàn thành trước ngày 30/6/2016.

3. Tổ Công tác triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Giám đốc BHXH tỉnh là Tổ trưởng và các thành viên gồm Phó giám đốc BHXH tỉnh phụ trách bảo hiểm y tế, lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Giám định Bảo hiểm y tế, Công nghệ thông tin, Văn phòng (hoặc phòng Tổ chức hành chính), thực hiện các nhiệm vụ sau:

3.1Chủ động phối hợp, hỗ trợ Viettel tỉnh/thành phố (danh sách đầu mối phối hợp của Viettel tỉnh/thành phố tại phụ lục 04 đính kèm) triển khai khảo sát, lắp đặt thiết bị tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

3.2Thông báo và đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT (kể cả trạm y tế xã đang tổ chức khám chữa bệnh BHYT) cử cán bộ phối hợp thực hiện; Lập danh sách cán bộ y tế, cán bộ BHXH được phân công phối hợp thực hiện với Viettel (phụ lục 01 kèm theo), gửi về BHXH Việt Nam đồng thời cung cấp cho Viettel tỉnh/thành phố trước ngày 15/5/2016.

3.3Lập danh sách nhân viên y tế được cơ sở khám chữa bệnh giao nhiệm vụ trích chuyển, kết nối dữ liệu với cơ quan BHXH (phụ lục 02 kèm theo).

3.4Lập danh sách cán bộ công nghệ thông tin (01 lãnh đạo, 01 chuyên viên), và cán bộ giám định tham gia đào tạo (phụ lục 03 kèm theo).

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh khn trương thực hiện, báo cáo danh sách Tổ công tác và các phụ lục 01, 02, 03 về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 15/5/2016 bằng văn bản và thư điện tử tại địa chỉ: quanlydulieu.thcsbhyt@vss.gov.vn.; Tng hợp tình hình tổ chức triển khai thực hiện để báo cáo tại cuộc họp trực tuyến dự kiến tổ chức ngày 20/5/2016. Trong quá trình thực hiện kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHYT) để kịp thời hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
Như trên;
 - Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW; Y tế các Bộ, Ngành;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Tập đoàn VTQĐ Viettel;
- Các đơn vị: KHĐT, CNTT, DAĐTXD;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Minh Thảo

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.