Open navigation

Công văn 1639/LĐTBXH-KHTC Triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1639 / LĐTBXH - KHTC

V/v Triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Các đơn vị QLNN, Đơn vị sự nghiệp phía Bắc


Bộ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2016 đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh / thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực phía Bắc (Từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra) tại tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

 1. Thành phần:

  • Chủ trì: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  • Các đồng chí Lãnh đạo Bộ;

  • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Giám đốc và Chánh Văn phòng Sở.

  • Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khu vực phía Bắc.

 2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị: 1/2 ngày, khai mạc lúc 13h30 ngày 27/5/2016 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh, Tổ 1, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (Điện thoại: 033 3646 618).

 3. Nội dung:

 • Đánh giá tình hình thực hiện công tác 05 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016;

 • Thảo luận lấy ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của ngành thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

Để Hội nghị đạt kết quả tốt, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị cử thành phần tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.

Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20/5/2016. Thông tin chi tiết liên hệ chị Nguyễn Thanh Vân, chuyên viên phòng Kế hoạch - Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính. Điện thoại: 04.38269. 544 / 09 .1123.1123; thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn)./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Các đ/c Thứ trưởng;

 • Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đào Hồng Lan

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.