Open navigation

Công văn 2619/BYT-KH-TC ngày 10/05/2016 Thanh toán khí thở Oxy cho người bệnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2619/BYT-KH-TC

V/v thanh toán khí thở Oxy cho người bệnh.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

Sở Y tế tỉnh Kon Tum;
Bảo him xã hội tỉnh Kon Tum.

Bộ Y tế nhận được công văn số 972/SYT-KHTC ngày 26/4/2016 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum và một số cơ sở khám bệnh, cha bệnh xin ý kiến về thanh toán khí thở Oxy cho người bệnh trong khám, cha bệnh bảo hiểm y tế. Về việc này, sau khi nghiên cứu, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015: “Giá ngày giường Điều trị nội trú chưa bao gồm khí y tế; khí y tế thanh toán theo thực tế sử dụng”, do vậy, đề nghị Bo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum thực hiện thanh toán khí y tế cho người bệnh theo chi phí thực tế sử dụng, theo quy định của Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

2. Theo quy định của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 mặt hàng “Oxy dược dụng” dùng cho người bệnh thuộc nhóm “Thuốc gây tê, mê” trong danh Mục Thuốc tân dược. Quỹ bo hiểm y tế thanh toán chi phí khí y tế (lượng Oxy) thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua vào của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định về đấu thầu mua thuốc (quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014).

3. Theo quy định tại Mục a, Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập:

“1. Năm 2013: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được tính trên cơ sở các chi phí trực tiếp sau đây:

a) Tiền thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ (bao gồm cả chi phí bảo quản, hao hụt theo định mức được cơ quan có thẩm quyền quy định);”

4. Trên cơ sở Báo cáo của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum và đề xuất của Sở Y tế, Bộ Y tế thống nhất với nguyên tắc xác định tính chi phí khí y tế theo phương pháp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xây dựng, về mức hao hụt lượng Oxy sử dụng trong hệ thống Trung tâm (đề nghị Bệnh viện không dùng từ khấu hao hệ thống trung tâm, tránh hiểu nhầm là tính chi phí khấu hao), đề nghị Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tnh Kon Tum khảo sát một số bệnh viện để thống nhất mức hao hụt và ban hành định mức hao hụt làm cơ sở tính chi phí khí y tế cho người bệnh sử dụng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnKon Tum nghiên cứu thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ tr
ưởng (để b/c);
 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (
để ph/h);
 - Sở Y tế các 
tỉnh/TP trực thuộc TW (để biết);
- Các BV, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
 - Vụ BHYT; Cục 
QLD, Cục KCB;
 - Lưu: VT, KHTC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Lê Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.