Open navigation

Công văn 3242/VPCP-KTN Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu lựa chọn tổ chức tư vấn tài chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3242 / VPCP - KTN

V/v: lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu lựa chọn tổ chức tư vấn tài chính để tư vấn cho ACV bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

  • Bộ Giao thông vận tải;

  • Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2354 / BGTVT - QLDN ngày 07 tháng 3 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 4930 / BTC - TCDN ngày 11 tháng 4 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2266 / BKHĐT - QLĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016) về việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu lựa chọn tổ chức tư vấn tài chính để tư vấn cho Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:


Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tài chính để tiến hành đàm phán với nhà đầu tư chiến lược về mua / bán cổ phần của ACV theo đúng các quy định pháp luật về Đấu thầu; lưu ý tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính (văn bản số 4930 / BTC - TCDN ngày 11 tháng 4 năm 2016) trong quá trình thực hiện phương án cổ phần hóa ACV tại Quyết định số 1710 / QĐ - TTg ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  • Các Bộ KH&ĐT, TP, NG;

  • Cục Hàng không Việt Nam;

  • Tcty Cảng hàng không Việt Nam

  • VPCP: BTCN, các PCN, Tr.lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTN (3b) LM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.