Open navigation

Công văn 3263/VPCP-KTN ngày 11/05/2016 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh rượu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3263/VPCP-KTN

V/v: báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
 - Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 1852/BCT-TTTN ngày 04 tháng 3 năm 2016), ý kiến Bộ Tư pháp (Công văn số 1026/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 4 năm 2016), Bộ Tài chính (Công văn số 5161/BTC-TC ngày 14 tháng 4 năm 2016), (Bản chụp ý kiến các Bộ kèm theo) về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ Tài chính, Tư pháp tại các văn bản nêu trên trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu theo nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KTN (3). Khanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Cao Lục

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.