Open navigation

Công văn 784/TTg-KTN Thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Quảng Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PH

-------

Ủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 784 / TTg - KTN

V/v thí Điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Kiên Giang, Quảng Nam.


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1379 / BGTVT - VT ngày 02 tháng 02 năm 2016), ý kiến của Bộ: Công an (văn bản số 573 / BCA - C67 ngày 18 tháng 3 năm 2016), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 585 / BVHTTDL - TCDL ngày 01 tháng 3 năm 2016) về thí Điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý về nguyên tắc việc thí Điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trong phạm vi hẹp tại các tỉnh: Quảng Nam (thành phố Hội An), Kiên Giang (huyện Phú Quốc) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản nêu trên.


  2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Kiên Giang, Quảng Nam chịu trách nhiệm quy định và tổ chức thực hiện thí Điểm trên địa bàn về thời gian hoạt động trong ngày, lộ trình tuyến đường được phép hoạt động, bảo đảm an toàn giao thông và không gây ùn tắc giao thông; lưu ý, loại xe điện trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; sau 06 tháng thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo.


  3. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Bộ Công an tại văn bản số 441 / BCA - C67 ngày 04 tháng 3 năm 2016 (xin gửi kèm theo); trong đó có nội dung cải cách hành chính, gắn trách nhiệm cho các địa phương về việc này; đồng thời chỉ đạo thống kê, rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trong cả nước, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2016./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  • Các Bộ: Công an, VHTT&DL;

  • VPCP: BTCR các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, NC, KGVX, V.III;

  • Lưu: VT, KTN (3) pvc

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.