Open navigation

Công văn 789/TTg-PL Ban hành văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư của Thủ tướng Chính phủTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

-------

Số: 789 / TTg - PL

V/v ban hành văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: - Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:


 1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, có kế hoạch cụ thể, phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân chủ trì và phối hợp trong quá trình soạn thảo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ để có biện pháp rút ngắn thời gian soạn thảo, thẩm định, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ theo Thông báo số 66 / TB - VPCP ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.


 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo quyết liệt việc tập hợp, rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh đang quy định tại các Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3478 / BKHĐT - PC ngày 09 tháng 5 năm 2016 để tổng hợp, xây dựng các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Các Bộ gửi kết quả rà soát đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trước ngày 21 tháng 5 năm 2016, trong đó xác định rõ số lượng các Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, số lượng và tên các Nghị định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ soạn thảo các Nghị định này, trình Chính phủ trước 30 tháng 5 năm 2016 theo trình tự, thủ tục rút gọn.


 3. Đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 Luật đầu tư, nhưng chưa ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư kinh doanh, các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2016 theo trình tự, thủ tục rút gọn được phân công tại Phụ lục (gửi kèm văn bản này).


 4. Trước ngày 30 tháng 5 năm 2016 các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm của từng Bộ, cơ quan. Hết thời hạn nêu trên, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chưa ký trình Chính phủ các Nghị định trong phạm vi quản lý sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 5. Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo rút ngắn thời gian thẩm định, có văn bản thẩm định trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo Nghị định.


 6. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất về các vấn đề còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ và tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trường hợp không thống nhất phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo việc xử lý. Đối với các dự thảo Nghị định đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tập trung ưu tiên thẩm tra, rút ngắn thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hàng tuần, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xây dựng các văn bản.


 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình soạn thảo, trình các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ tháng 5 năm 2016./.
Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTgCP, các PTTg;

 • Đài Truyền hình VN, Đài tiếng nói VN;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, NC, TH, Cổng TTĐT;

 • Lưu: VT, PL(3).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH

(Kèm theo công văn số 789 / TTg - PL ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)STT


Tên văn bản

Ngành nghề quy định điều kiện đầu tư kinh doanh (Phụ lục 4, Luật đầu tư)


Cơ quan chủ trì

1

Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Kinh doanh dịch vụ đặt cược

Bộ Tài chính

2

Nghị định về quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện (ghép với Nghị định về bảo hiểm hưu trí)

Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Bộ Tài chính

3

Nghị định về kinh doanh casino

Kinh doanh casino

Bộ Tài chính

4

Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh ngành, nghề mua bán nợ

Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Ngân hàng Nhà nước

5

Nghị định quy định về quản lý trang thiết bị y tế (trong đó quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề: kinh doanh trang thiết bị y tế; hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế; kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế)

Kinh doanh trang thiết bị y tế; hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế; kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

Bộ Y tế

6

Nghị định quy định chi tiết Luật khám bệnh, chữa bệnh (ghép với Nghị định quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ).

Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Bộ Y tế

7

Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải

Bộ Giao thông vận tải

8

Nghị định quy định gộp các điều kiện đầu tư kinh doanh từ các dự thảo Nghị định, gồm:

Quy định các đầu tư kinh doanh có điều kiện, gồm:

Các Bộ, cơ quan tổng hợp nội dung dự thảo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng thành 01 Nghị định


chung, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2016.

1. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72 / 2009 / NĐ - CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Phụ lục 4 của Luật đầu tư

Bộ Công an

2. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25 / 2011 / NĐ - CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động.

Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin

Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông

4. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56 / 2008 / NĐ - CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng mô và trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô

Bộ Y tế

5. Nghị định quy định chi tiết

Luật khám bệnh, chữa bệnh (phép với Nghị định quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ).

Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Bộ Y tế

6. Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh ngành nghề dịch vụ gia công, tái chế,

sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm

công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài.

Bộ Thông tin truyền thông

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.