Open navigation

Quyết định 803/QĐ-TTg Điều chỉnh CV 2033/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 1, phân kỳ 1 vay vốn Ngân hàng ADB


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 803 / QĐ - TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VĂN BẢN SỐ 2033 / TTG - QHQT NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 1, PHÂN KỲ 1 VAY VỐN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Nghị định số 16 / 2016 / NĐ - CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;


Căn cứ văn bản số 2033 / TTG - QHQT ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh Mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 1 (phân kỳ 1) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) theo hình thức tài trợ phân kỳ (MFF).


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3081 / BKHĐT - KTĐN ngày 26 tháng 4 năm 2016,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đồng ý Điều chỉnh văn bản số 2033 / TTG - QHQT ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh Mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 1 (phân kỳ 1) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) theo hình thức tài trợ phân kỳ (MFF) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên, cụ thể là gia hạn thời gian thực hiện Dự án thêm 12 tháng (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016) để đảm bảo tiểu dự án trạm biến áp 500kV Phố Nối có thể hoàn thành, nghiệm thu và được giải ngân toàn bộ các Khoản chi phí đã thống nhất trong Hiệp định vay từ nguồn vốn vay của ADB, tận dụng tối đa nguồn vốn ưu đãi.


Điều 2. Bộ Công Thương Điều chỉnh Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 1 cho phù hợp với thời gian thực hiện Dự án; tiến hành rà soát tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.


Điều 3. Các nội dung khác giữ nguyên, không có gì thay đổi.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • TTg CP, các PTTgCP;

  • Các Bộ: KHĐT, TC, CT;

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

  • Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN.NPT),

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,các Vụ: TH, KTN, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG


Phạm Bình Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.