Open navigation

Công văn 1863/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học và công nghệ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1863 / TCT - CS

V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.


Trả lời công văn số 7320 / CT - Ktra1 ngày 13/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động khoa học và công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế Giá trị gia tăng về đối tượng chịu thuế;


Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;


Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 44 / 2007 / TTLT - BTC - BKHCN ngày 07/5/2007 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;


Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55 / 2015 / TTLT - BTC - BKHCN ngày 22/04/2015 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;


Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 27 / 2015 / TTLT - BKHCN - BTC ngày 30/12/2015 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;


Căn cứ quy định trên, trường hợp Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Huế thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu trên cơ sở các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thuế Giá trị gia tăng.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Vụ PC, CST, HCSN (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.