Open navigation

Công văn 1868/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển giao dự án


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1868 / TCT - CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 81529 / CT - HTr ngày 21/12/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 và Điểm a Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3 / 2014 , dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.”

“7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày, trường hợp Công ty TNHH MTV Hanel được UBND TP Hà Nội cho phép thành lập Công ty TNHH ICD Hà Nội để tiếp tục thực hiện dự án Điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý theo Phương án 1 của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 81529 / CT - HTr ngày 21/12/2015: khi chuyển giao dự án, Công ty TNHH MTV Hanel phải có biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản hình thành dự án, không phải lập hóa đơn GTGT; khi nhận lại Khoản tiền chênh lệch, Công ty TNHH MTV Hanel lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.