Open navigation

Công văn 1896/TCT-CS Chính sách thu tiền thuê đất khi phải xác định lại đơn giá thuê đất theo NĐ 1212010NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1896 / TCT - CS

V/v chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;

- Công ty cổ phần chè Lâm Đồng.

(Đ/c: số 01 Đường Quang, phường 2 Bảo Lộc - Lâm Đồng)


Trả lời Công văn số 1312 / CT - QLCKTTĐ ngày 21/04/2016 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và Công văn số 43 / TTr - CPC ngày 22/04/2016 của Công ty cổ phần chè Lâm Đồng về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Tại điểm 2 Mục I Nghị quyết số 02 / NQ - CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định:


    “2. Giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm


    đ) Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định số 121 / 2010 / NĐ - CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010 (theo chính sách thu tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 121 / 2010 / NĐ - CP có hiệu lực thi hành). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được giảm tiếp tiền thuê đất đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010…"


  • Tại điểm a, Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 16 / 2013 / TT - BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02 / NQ - CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định:


“Điều 6. Giảm tiền thuê đất


1. Đối tượng áp dụng


a) Tổ chức kinh tế (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp có thu, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng mục đích, từ năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121 / 2010 / NĐ - CP ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010...”

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty cổ phần chè Lâm Đồng được Nhà nước cho thuê đất để làm trụ sở làm việc và cơ sở sản xuất tại huyện Bảo Lộc và thành phố Bảo Lộc (theo Quyết định số 2196 / QĐ - UBND ngày 02/08/2001, Quyết định số 3006 / QĐ - UBND ngày 31/10/200, Quyết định số 2669 / QĐ - UBND ngày 13/10/2008, Quyết định số 1342 / QĐ - UBND ngày 26/12/1997, Quyết định số 3006 / QĐ - UBND ngày 31/10/2007 Quyết định số 397 / QĐ - UBND ngày 04/02/2008, Quyết định số 1341 / QĐ - UBND ngày 26/12/1997, Quyết định số 338 / QĐ - UB ngày 07/02/2005).


Trường hợp Công ty cổ phần chè Lâm Đồng đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, sử dụng đất đúng mục đích và từ năm 2013 phải xác định lại đơn giá thuê đất theo Nghị định số 121 / 2010 / NĐ - CP của Chính phủ, số tiền thuê đất xác định lại tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 và cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền thuê đất của công ty theo quy định ngày 19/05/2014 và ngày 12/11/2014 thì công ty được xem xét giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 16 / 2013 / TT - BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr - Cao Anh Tuấn để báo cáo;

  • Vụ Pháp chế - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Hoàng Thị Hà Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.