Open navigation

Công văn 1954/TCT-CS Lưu trữ thông tin trên vé xổ số điện toán


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1954 / TCT - CS

V/v lưu trữ thông tin trên vé xổ số điện toán

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam.


(Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà CornerStone Số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 96 / VIETLOTT - TCKT ngày 24/2/2016 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn việc phát hành, sử dụng, lưu trữ vé xổ số điện toán điện tử. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 12 Thông tư số 136 / 2013 / TT - BTC ngày 3/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán quy định Vé xổ số tự chọn điện toán


Căn cứ Khoản 7 Điều 4 Luật Kế toán năm 2003 quy định:


"7. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.”


Căn cứ khoản 1 Điều 15 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 quy định:


“1. Trường hợp pháp luật yêu cầu chứng từ, hồ sơ hoặc thông tin phải được lưu trữ thì chứng từ, hồ sơ hoặc thông tin đó có thể được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


  1. Nội dung của thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;


  2. Nội dung của thông điệp dữ liệu đó được lưu trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung dữ liệu đó;


  3. Thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu.”


Căn cứ quy định nêu trên, để phù hợp với đặc thù kinh doanh vé xổ số tự chọn số điện toán, Tổng cục Thuế chấp thuận với đề nghị của Công ty xổ số điện toán Việt Nam tại công văn số 96 / VIETLOTT - TCKT ngày 24/2/2016:


Công ty Xổ số điện toán Việt Nam được phép lưu trữ các thông tin trên vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng dữ liệu điện tử đảm bảo nội dung của vé có thể truy cập và tham chiếu.

Riêng đối với các thông tin bảo mật “số ký hiệu, bảng mã nhận dạng vé để chống làm giả” được dịch ra ký hiệu khác và lưu ký hiệu này trên hệ thống, được bảo mật không giải mã về thông tin ban đầu.


Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ thông tin trên chứng từ kế toán đã lập trong ngày, trong tháng và phải đảm bảo lưu trữ để cung cấp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu.


Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế TP Hà Nội;

  • Vụ PC, Vụ CST, Vụ CĐKT, Vụ TCNH (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Website Tổng cục thuế;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.