Open navigation

Công văn 1966/TCT-CS Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn sai mã số thuế của người mua


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1966 / TCT - CS

V/v hóa đơn sai MST

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi


Trả lời công văn số 803 / CT - TTr ngày 12/04/2016 và công văn số 1944 / CT - TTr ngày 09/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn sai mã số thuế của người mua, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”


Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tại công văn số 1944 / CT - TTr thì trường hợp Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tình hình thực tế của Công ty TNHH TM BĐS Hưng Việt - Chi nhánh Quảng Ngãi: nếu việc mua bán điện có hợp đồng kinh tế, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho Điện lực TP Quảng Ngãi, Công ty có phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán, kê khai thuế theo quy định; nội dung địa chỉ ghi trên hóa đơn của Công ty TNHH TM BĐS Hưng Việt - Chi nhánh Quảng Ngãi cũng chính là địa chỉ cũ của Công ty TNHH TM DV Dầu khí Miền Trung (đơn vị đã bán toàn bộ tài sản cho Công ty TNHH TM BĐS Hưng Việt); hai bên mua bán đã lập biên bản điều chỉnh sai sót trước khi công bố quyết định kiểm tra và Điện lực TP Quảng Ngãi đã kê khai, nộp thuế đầy đủ thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 1944 / CT - TTr nêu trên: chấp nhận cho Công ty TNHH TM BĐS Hưng Việt - Chi nhánh Quảng Ngãi được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn tiền điện ghi sai MST người mua và đơn vị bị xử phạt hành chính trong việc sử dụng hóa đơn.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ TVQT, KK, PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.