Open navigation

Công văn 47/VPCP-KTTH Nghị quyết về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực công nghệ thông tin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  47 / VPCP - KTTH

V/v Nghị quyết về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực CNTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016.


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Thông tin và Truyền thông;


Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số  171 / TTr - BTC  ngày 24 tháng 11 năm 2015 về một số giải pháp, chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính nghiên cứu, trao đổi với Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin các vấn đề: Kéo dài thời gian hạn ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% tối đa không quá 30 năm đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng trên 1.000 lao động; về giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với “nhân lực công nghệ thông tin làm việc trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”; về việc không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ phần mềm không chịu thuế giá trị gia tăng; việc hướng dẫn ưu đãi thuế nhà thầu đối với hoạt động kinh doanh thương mại phần mềm và bản quyền phần mềm; quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn, thoái vốn để khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, trên cơ sở đó hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đồng thời lấy ý kiến các Bộ liên quan và Bộ Tư pháp để trình Chính phủ trong tháng 01 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.