Open navigation

Công văn 5561/TCT-KK Thuế giá trị gia tăng đối với hàng điều chuyển và hàng khuyến mại


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  5561 / TCT - KK

V/v thuế GTGT đối với hàng điều chuyển và hàng khuyến mại

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  3363 / CT - KTT2  ngày 13/10/2015 và công văn số  3445 / CT - TTHT  ngày 16/10/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá điều chuyển nội bộ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn miền Trung tại Đà Nẵng (Chi nhánh) và hàng khuyến mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  1. Đối với hoạt động xuất hàng điều chuyển nội bộ:


    Theo hướng dẫn tại Điểm 1 Điều 12 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Vì vậy, trường hợp Chi nhánh nhận hàng hoá điều chuyển từ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn miền Trung tại Đà Nẵng và Công ty khác trên cơ sở hoá đơn GTGT đã kê khai, khấu trừ tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, nhưng khi xuất hàng lại sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, thì Chi nhánh phải lập bổ sung hoá đơn GTGT đối với số hàng xuất về Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn miền Trung tại Đà Nẵng. Các bên phải kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo quy định.


  2. Đối với hoạt động xuất bia hỗ trợ các Sở Ban Ngành:


Khoản 7 Điều 100 Luật Thương mại quy định một trong các hành vi cấm trong hoạt động khuyến mại: "Khuyến mại tại các trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân" ;


Điểm 5 Điều 7 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  nêu trên hướng dẫn: "Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho".


Khoản 9, Điều 3 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

"a) Đối với sản phẩm hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT


Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng".


Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng trao đổi với Sở Công thương thành phố Đà Nẵng để làm rõ hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn miền Trung tại Đà Nẵng và Chi nhánh là khuyến mại (thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại và đúng đối tượng) hay cho, biếu, tặng để áp dụng chính sách thuế phù hợp quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các vụ: PC, CS;

  • Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.