Open navigation

Công văn 5566/TCT-CS Chính sách thuế đối với xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5566 / TCT - CS 

V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế TP.Cần Thơ


Trả lời công văn số  200 / CT - TTr  ngày 18/09/2015 của Cục Thuế tỉnh TP.Cần Thơ về việc chính sách thuế đối với xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  ngày 01/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.


Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số  28 / 2011 / TT - BTC  ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: “2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp: Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:


a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng, các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp...”


Tại Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế TNDN quy định: “7. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:


 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;


 2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


 1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:


  1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này...”


Căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên:


 • Về thuế GTGT: Theo trình bày của Cục Thuế, Công ty TNHH XD Hữu Nghị đã khắc phục hậu quả, đã nộp tiền thuế GTGT vào NSNN.

 • Về thuế TNDN: Căn cứ khoản 2 Điều 21 Thông tư số  28 / 2011 / TT - BTC  ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế; khoản 1 Điều 6 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN: Đề nghị Cục Thuế TP.Cần Thơ căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên và tình hình thực tế để thực hiện ấn định thuế TNDN theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP.Cần Thơ được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để  b / cáo) ;

 • Vụ PC (BTC);

 • Vụ PC (TCT);

 • Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.