Open navigation

Công văn 5567/TCT-CS Chính sách thuế để bồi thường, hỗ trợ di dời,đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5567 / TCT - CS

V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành.

(31A Lê Quý Đôn, P. Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  3108 / CVTT  ngày 31/8/2015 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.18, 2.19 Mục IV Phần B Thông tư số  129 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “2.18. Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:

- Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất;

2.19. Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền hỗ trợ của các cơ sở kinh doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinh doanh lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền hỗ trợ, căn cứ mục đích hỗ trợ đã được ghi trong hợp đồng hỗ trợ để lập chứng từ chi tiền.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành xác định rõ trong khoản tiền Công ty cổ phần Nha Trang Bay thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành số tiền để bồi thường, hỗ trợ di dời (không phải đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất) và số tiền đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất. Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền để bồi thường, hỗ trợ di dời (không phải đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất) và phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý để thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;

  • Vụ PC, CST - BTC;

  • Vụ PC, KK&KTT - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.