Open navigation

Công văn 5599/TCT-KK Xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5599 / TCT - KK

V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng


Trả lời công văn số  3734 / CT - KK & amp ;KTT ngày 09/11/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 (c) Điều 30 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ:


" 1. Ngày đã nộp thuế được xác định là ngày:


...c) Cơ quan thuế thực hiện bù trừ trong trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa vừa có số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ trên Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước mẫu số  02 / QĐHT  ban hành kèm theo Thông tư này "


Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 9 công văn số  10492 / BTC - TCT  ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT;


Căn cứ hướng dẫn tại công văn số  13822 / BTC - TCT  ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về việc quản lý đúng quy định pháp luật chi hoàn thuế GTGT; Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 công văn số  18832 / BTC - TCT  ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn số  10492 / BTC - TCT  và công văn số  13822 / BTC - TCT ;


Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 5, Điểm 6 công văn số  4943 / TCT - KK  ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế;


Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:


  1. Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng ưu tiên chi hoàn thuế theo công văn số  13822 / BTC - TCT  ngày 02/10/2015 và công văn số  18832 / BTC - TCT  ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính nêu trên được hoàn thuế nhưng có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ và cơ quan Thuế đã ban hành Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước thì ngày ghi trên Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước được xác định là ngày người nộp thuế đã nộp thuế. Theo đó, thời gian kể từ ngày cơ quan Thuế ban hành Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước đến ngày người nộp thuế nhận được tiền hoàn thuế không phải tính tiền chậm nộp.

  2. Về vấn đề vướng mắc của Cục Thuế liên quan đến:

  • Xác định đối tượng không hoàn thuế: Bộ Tài chính đã ban hành công văn số  18832 / BTC - TCT  ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn số  10492 / BTC - TCT  và công văn số  13822 / BTC - TCT .

  • Kê khai thuế đối với dự án đầu tư: Tổng cục Thuế đã có công văn số  4943 / TCT - KK  ngày 23/11/2015 về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Theo đó, đề nghị Cục Thuế căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật thuế hiện hành, các văn bản hướng dẫn nêu trên và hướng dẫn tại công văn này để thực hiện giải quyết theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.