Open navigation

Công văn 5604/TCT-KK Điều chỉnh dữ liệu để đóng mã số thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5604 / TCT - KK

V/v điều chỉnh dữ liệu để đóng MST cho Cty KD nhà Viettel

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  80946 / CT - KTT5  ngày 17/12/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị xử lý dữ liệu đóng mã số thuế cho Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Viettel. Cụ thể: Tháng  10 / 2014 , Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Viettel đã kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh của dự án Blue Sapphire cho Chi cục Thuế Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại nộp nhầm tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái.

Để hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế cho Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Viettel, Cục Thuế TP Hà Nội đề xuất:

- Tại Cục Thuế Yên Bái: Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Viettel, mã số thuế 0102597843 xin được chuyển nghĩa vụ nộp thừa sang đơn Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn Thông quân đội Viettel, mã số thuế 0100109106-017 theo tiểu mục 1701, số tiền

71.805.126 đồng.

- Tại Chi cục Thuế Quận 6 TP Hồ Chí Minh: Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Viettel, mã số thuế 0102597843 thực hiện nộp ngay số tiền còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1a, khoản 1e Điều 2 Thông tư  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ Khoản 4 Điều 16 Thông tư  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/ 10 / 2014  của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác với nơi đóng trụ sở chính.

Căn cứ Điểm 7, Mục I, Phần B Thông tư số  128 / 2008 / TT - BTC  ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc điều chỉnh các khoản thu, nộp ngân sách khi phát hiện sai sót.

Công văn số  2083 / KBNN - KTNN  ngày 18/8/2014 của Kho bạc Nhà nước trả lời công văn số  2718 / TCT - KK  ngày 17/7/2014 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN.

Trường hợp trong tháng  10 / 2014 , Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Viettel (sau đây gọi là Công ty) phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh của dự án Blue Sapphire tại Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên thì Công ty phải kê khai, nộp tiền thuế GTGT, TNDN theo các quy định nêu trên vào tài khoản thu ngân sách nhà nước nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh).

Công ty đã thực hiện kê khai đầy đủ các khoản thuế GTGT, TNDN của hoạt động vãng lai tại Chi cục Thuế Quận 6 TP Hồ Chí Minh nhưng lại nộp nhầm toàn bộ tiền thuế này vào tài khoản thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái. Căn cứ vào Phiếu xác nhận số thuế nộp thừa tại Yên Bái và các Giấy nộp tiền vào NSNN kèm theo thì việc kê khai, nộp thuế của Công ty là đúng thời hạn quy định. Vì vậy, Công ty không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế GTGT, TNDN vãng lai phát sinh tại TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, do toàn bộ số thuế GTGT, TNDN nộp nhầm tại Yên Bái đã được Công ty kê khai vào tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNDN của trụ sở chính tại Cục Thuế thành phố Hà Nội để giảm số phải nộp của trụ sở chính theo quy định nên đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị điều chỉnh số thuế nộp nhầm sang Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn Thông quân đội viettel (là người nộp thuế khác) chưa phù hợp quy định.

Để giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho Công ty trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế (tất toán hết nghĩa vụ phải nộp vãng lai tại Chi cục Thuế Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh và số thuế nộp nhầm, nộp thừa tại Cục Thuế tỉnh Yên Bái) để chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong trường hợp giải thể, Tổng cục Thuế hướng dẫn điều chỉnh số thuế GTGT, TNDN Công ty đã nộp nhầm tại Yên Bái về TP Hồ Chí Minh như sau:

  • Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn Công ty có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh Yên Bái chuyển số thuế GTGT (35.092.227 đồng), thuế TNDN (35.902.227 đồng) đã nộp nhầm của Dự án Blue Sapphire Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh từ tài khoản KBNN tỉnh Yên Bái sang tài khoản KBNN Quận 6 TP Hồ Chí Minh để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế GTGT vãng lai tại Chi cục Thuế Quận 6 TP Hồ Chí Minh.

  • Căn cứ văn bản đề nghị của Công ty, Cục Thuế tỉnh Yên Bái thực hiện lập văn bản (không lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu  C1 - 07 / NS)  gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái, khi lập văn bản đề nghị cần nêu rõ về lý do chuyển số nộp NSNN, thông tin số tiền đề nghị chuyển từ KBNN tỉnh Yên Bái sang KBNN Quận 6 TP Hồ Chí Minh để Chi cục Thuế Quận 6 TP Hồ Chí Minh có cơ sở hạch toán số đã nộp của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế tỉnh Yên Bái;

  • Cục Thuế TP HCM;

  • Chi cục Thuế Quận 6 TP HCM;

  • Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.