Open navigation

Công văn 26/LĐTBXH-BHXH Thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  26 / LĐTBXH - BHXH

V/v triển khai thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tích cực hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; đồng thời Chính phủ đã có văn bản số  697 / BC - CP  ngày 23 tháng 12 năm 2015 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.


Để triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số  5356 / BHXH - BT  ngày 29 tháng 12 năm 2015, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:


 1. Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.


  Trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.


  Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 trở đi, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.


 2. Thực hiện thu bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo đúng quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết.


Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần chưa hoàn thành xây dựng thang lương, bảng lương và thỏa thuận mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động thì:


 1. Thực hiện tạm thu bảo hiểm xã hội trên tiền lương tháng hiện đang đóng bảo hiểm xã hội (ghi bằng tiền đồng Việt Nam, không ghi theo hệ số lương). Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì thực hiện thu bằng mức lương tối thiểu vùng.

 2. Việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong giai đoạn này được thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 trên cơ sở tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.


 3. Khi công ty hoàn thành việc phê duyệt thang lương, bảng lương và thỏa thuận mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động thì thực hiện điều chỉnh mức thu và mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động đảm bảo theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.