Open navigation

Công văn 01/XNK-TMQT Hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  01 / XNK - TMQT 

V/v hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Việt Nam

(Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, Q.Ba Đình, Hà Nội)


Trả lời công văn số  20151216 - 01 / OTL - LOG  ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện quá cảnh hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


  • Việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại Chương VII Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Điều 10, Thông tư số  04 / 2014 / TT - BCT  ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.


  • Đối với sản phẩm, hàng hóa có quy định nhà nước về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo Luật an toàn thực phẩm; hàng hóa có khả năng gây mất an toàn theo Luật quản lý chất lượng được quy định tại các Thông tư số  28 / 2013 / TT - BCT  ngày 06 tháng 11 năm 2013, Thông tư số  41 / 2015 / TT - BCT  ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương và Quyết định số  11039 / QĐ - BCT  ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương khi quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam không thuộc đối tượng điều chỉnh của các Thông tư và Quyết định này. Theo đó, sản phẩm hàng hóa trên không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép trong quy định về việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục GSQL về HQ (TCHQ);

  • Cục trưởng (để báo cáo);

  • Lưu: VT,TMQT, Lienbb.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.