Open navigation

Công văn 02/XNK-TMQT Giải đáp thắc mắc về khai thác hàng hóa vận chuyển quá cảnh


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  02 / XNK - TMQT

V/v giải đáp thắc mắc về khai thác hàng hóa vận chuyển quá cảnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Thương mại Và Dịch vụ quốc tế 

(Địa chỉ: 17 đường Phạm Hùng, P.Mỹ Đình 2, Q.Từ Liên, Hà Nội)


Trả lời công văn số  380 / ĐTTMDV  ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc khai thác hàng hóa vận chuyển quá cảnh bằng đường bộ, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


  1. Việc quá cảnh hàng hóa của các nước không có chung biên giới đường bộ như Lào, Campuchia và Trung Quốc qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại Chương VII Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.


  2. Hàng hóa của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gửi đi nước thứ ba và hàng hóa của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa về từ nước thứ ba qua lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện theo quy định tại Thông tư số  11 / 2015 / TT - BCT  ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Cục Xuất nhập khẩu thông báo để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục GSQL và HQ;

  • Cục trưởng (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TMQT, Lienbb.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.