Open navigation

Công văn 111/TCHQ-GSQL Kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  111 / TCHQ - GSQL

V/v thực hiện Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT 

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Ngày 30/10/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số  37 / 2015 / TT -  BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan gặp một số vướng mắc xin trao đổi cụ thể với quý Bộ như sau:

 1. Điều 1: Về phạm vi điều chỉnh

  Tại dự thảo Thông tư lấy ý kiến tham gia ban hành kèm theo công văn số  8395 / BCT -  KHCN ngày 12/8/2015 của Bộ Công Thương, mặt hàng nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT , mặt hàng nhập khẩu theo các loại hình nêu trên thuộc các trường hợp phải kiểm tra hồ sơ.

  Khoản 1 Điều 1 Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  quy định phạm vi điều chỉnh là các sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Về bản chất, các sản phẩm, nguyên liệu dệt may nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, các sản phẩm là nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu không tiêu thụ tại Việt Nam, trường hợp muốn tiêu thụ tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng và áp dụng chính sách quản lý như đối với hàng hóa nhập khẩu thông thường.

  Do vậy, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, đưa các mặt hàng, sản phẩm, nguyên liệu dệt may nhập khẩu theo các loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, các sản phẩm là nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu vào các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT .

 2. Điều 1: Về khái niệm “Sợi, vải mộc chưa qua xử lý hoàn tất”

  Tại điểm 1 công văn số  8431 / TCHQ - GSQL  ngày 16/9/2015 của Tổng cục Hải quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư (nay là Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT ), Tổng cục Hải quan đã kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, quy định cụ thể nội dung “Sợi, vải mộc chưa qua xử lý hoàn tất”, quy định cụ thể mã số HS để tránh trùng với nhóm hàng hóa của các mặt hàng khác. Tuy nhiên, tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT , Bộ Công Thương chưa có hướng dẫn nội dung này. Do đó, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, bổ sung để cơ quan hải quan và doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện thống nhất.

 3. Điều 9: Về quy định lấy mẫu:

  Tại điểm 3 công văn số  8431 / TCHQ - GSQL  ngày 16/9/2015, Tổng cục Hải quan đã kiến nghị Bộ Công Thương quy định cụ thể trường hợp doanh nghiệp mua hàng của nhà xuất khẩu nhưng không xuất trình được mẫu vật liệu dệt thì có phải lấy mẫu sản phẩm nguyên chiếc để

  kiểm tra hay không? Tuy nhiên, tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  chưa có hướng dẫn. Trường hợp lấy mẫu sản phẩm nguyên chiếc sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp đo trị giá sản phẩm nguyên chiếc để lấy mẫu thường rất lớn như đệm ghế sofa của ô tô, ... Đề nghị Bộ Công Thương có hướng dẫn rõ đối với nội dung này.

 4. Điều 12: Về nội dung đưa hàng về bảo quản

  Điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư quy định đối với trường hợp kiểm tra giảm, tổ chức cá nhân nhập khẩu thuộc doanh nghiệp được ưu tiên theo quy định tại Điều 8 và Điều 23 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  được đưa hàng về kho bảo quản. Khi có kết quả kiểm tra nhà nước sẽ tiến hành làm thủ tục thông quan chính thức.

  Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số  38 / 2015 / TT -  BTC, đối với hàng hóa kiểm tra chất lượng: “Việc kiểm tra được thực hiện tại cửa khẩu; trường hợp đưa hàng về địa điểm khác để kiểm tra theo đề nghị của cơ quan kiểm tra chuyên ngành hoặc người khai hải quan có yêu cầu đưa hàng về bảo quản, người khai hải quan có văn bản đề nghị theo mẫu số  09 / BQHH / GSQL  Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xem xét quyết định cho đưa hàng về bảo quản tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm kiểm tra tập trung hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu sự giám sát của cơ quan hải quan; địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho, bãi của người khai hải quan”.

  Do đó, Tổng cục Hải quan kiến nghị việc đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa phải kiểm tra chất lượng được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC , không quy định cụ thể đối với từng trường hợp như tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT .

 5. Điều 18: Quy định chuyển tiếp

Theo quy định, từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, cơ quan hải quan chỉ thông quan khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu xuất trình thông báo kết quả kiểm tra nhà nước cho các lô hàng nhập khẩu đạt yêu cầu. Tuy nhiên, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2015, do đó, từ thời điểm Thông tư có hiệu lực đến 01/7/2016, doanh nghiệp nhập khẩu có phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng để cơ quan hải quan thông quan hàng hóa hay không? Đề nghị Bộ Công Thương có hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan, kính chuyển quý Bộ xem xét và có hướng dẫn sớm để cơ quan hải quan thực hiện thống nhất./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Công Thương - Vụ Khoa học và Công nghệ;

 • Cục Hải quan TP Hải Phòng (để biết);

 • Lưu: VT, GSQL.Cường(3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.