Open navigation

Công văn 112/VPCP-KTTH Phương thức quản lý hải quan các phương tiện (bồn) chứa khí


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  112 / VPCP - KTTH

V/v phương thức quản lý hải quan các phương tiện (bồn) chứa khí

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số  17449 / BTC - TCHQ  ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về phương thức quản lý các phương tiện chứa hàng hóa có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Trong khi chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP ), trước mắt cho phép thí điểm áp dụng phương thức quản lý các phương tiện chứa hàng hóa có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí như đề xuất của Bộ Tài chính và ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương tại Công văn số  17449 / BTC - TCHQ  nêu trên.


  2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện; đồng thời rà soát, tổng hợp những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  để báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các PTTg (để b/c);

  • Tổng cục Hải quan;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.