Open navigation

Công văn 12354/TCHQ-TXNK Trả lời phân loại hàng hóa đối với thiết bị chơi golf trong nhà Screen Golf


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  12354 / TCHQ - TXNK 

V/v trả lời phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và du lịch JKH.

(Đ/C: Số 21, Ngõ 79, phố Thái Thịnh, phường Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  01 / CV - JKH  ngày 25/12/2015 của Công ty TNHH Thương mại và du lịch JKH về việc hướng dẫn mã số hàng hóa nhập khẩu “thiết bị chơi golf trong nhà- Screen Golf”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Căn cứ Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


Do nội dung trình bày tại công văn số  01 / CV - JKH  của Công ty và hồ sơ gửi kèm không đủ các thông tin về cấu tạo, công dụng và các thuộc tính khác của hàng hóa để làm căn cứ xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại các văn bản dẫn trên hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi Công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại và du lịch JKH biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.