Open navigation

Công văn 12382/TCHQ-TXNK Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  12382 / TCHQ - TXNK 

V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam).

(Lô C, Kho Mapletree, Số 1, Đường số 10, KCN Việt Nam-Singapore, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương)


Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số  01 / Nitto / 15  ngày 22/12/2015 của Công ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính thì Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:


  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số  01 / XĐTMS / TXNK  Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;


  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.”


Tuy nhiên, Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên của Công ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam) không kê khai đầy đủ các tiêu chí như thành phần, cấu tạo, công dụng...


Do vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam).


Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số và trả lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xác định trên. Trường hợp Công ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam) tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số đối với mặt hàng trên, đề nghị Công ty lập đơn đề nghị xác định trước mã số kèm theo mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu gửi về Tổng cục Hải quan theo đúng quy định. Trong đó:

  • Đối với đơn đề nghị xác định trước mã số: Điền đầy đủ, rõ ràng các tiêu chí trên đơn theo đúng quy định;


  • Đối với mẫu hàng hóa gửi kèm: Lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số  6582 / TCHQ - PTPL  ngày 20/7/2015 nêu trên (sao gửi kèm theo).


Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam) khi có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  nêu trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam) biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK-PL(Thủy) (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.