Open navigation

Công văn 12395/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2015 Thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12395/TCHQ-GSQL

V/v thực hiện Thông tư số 191/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
 - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh và có hiệu lực áp dụng vào ngày 01/01/2016. Tuy nhiên, việc kết nối phần mềm của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh với Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS để thực hiện thủ tục hải quan vẫn chưa thực hiện xong và Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính về thời hạn thực hiện Thông tư số 191/2015/TT-BTC. Trong khi chờ ý kiến của Bộ Tài chính và để không ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp chuyển phát nhanh tiếp tục thực hiện làm thủ tục hải quan cho hàng chuyển phát nhanh theo quy định tại Thông tư số 100/2010/TT-BTC và Thông tư số 36/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính cho đến khi Bộ Tài chính có hướng dẫn mới.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.