Open navigation

Công văn 12405/TCHQ-TXNK Vướng mắc khôi phục bảo lãnh chung


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  12405 / TCHQ - TXNK 

V/v vướng mắc khôi phục bảo lãnh chung

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  2028 / HQĐNg - TXNK  ngày 8/12/2015 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng báo cáo vướng mắc trong quá trình khôi phục bảo lãnh chung. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện, Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK và Cục Công nghệ thông tin & thống kê Hải quan) đang nghiên cứu xây dựng chức năng khôi phục bảo lãnh chung đối với những tờ khai đã sử dụng bảo lãnh chung nhưng thuộc trường hợp không phải nộp thuế nhập khẩu theo khoản 6 Điều 114 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Sau khi hoàn thiện, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản thông báo và hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục CNTT & TKHQ (để p/h);

  • Các Cục HQ tỉnh, TP (để biết);

  • Luu: VT, Cục TXNK (03b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.