Open navigation

Công văn 12406/TCHQ-TXNK Thời điểm áp dụng biện pháp cưỡng chế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  12406 / TCHQ - TXNK 

V/v thời điểm áp dụng biện pháp cưỡng chế

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Bình Định.


Trả lời công văn số  1420 / HQBĐ - NV  ngày 21/12/2015 của Cục Hải quan Bình Định về vướng mắc khi xác định thời điểm áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Khoản 1 Điều 30 Nghị định  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/10/2013 quy định: “1. Việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế của người có thẩm quyền quy định tại Điều 29 Nghị định này”.


Điều 30 Thông tư  190 / 2013 / TT - BTC  ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với các trường hợp ấn định thuế sau khi hàng hóa đã thông quan, nếu quá 90 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành quyết định ấn định thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế theo quy định”.


Đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện theo quy định.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Bình Định biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK - QLN (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.