Open navigation

Công văn 12409/TCHQ-TXNK Nhập khẩu miễn thuế ấn phẩm, tài liệu của hãng hàng không Qatar Airways Ltd


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  12409 / TCHQ - TXNK 

V/v nhập khẩu miễn thuế ấn phẩm, tài liệu của hãng hàng không Qatar Airways Ltd

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Văn phòng hãng hàng không Qatar Airways Ltd.

(Tòa nhà Sentinel, 41 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)


Trả lời công văn số  10 / CVQR - 2015  ngày 17/12/2015 của Hãng hàng không Qatar Airways Ltd về việc nhập khẩu miễn thuế lô hàng ấn phẩm, tài liệu của hãng hàng không Qatar Airways Ltd, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về chính sách thuế:

    Căn cứ Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số  41 / 2005 / QH11 , thì Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.

    Căn cứ khoản 21 Điều 103 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu, thì: Hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế được miễn thuế nhập khẩu.

  2. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế:

Căn cứ Khoản 1, khoản 4 Điều 104 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nêu tại khoản 21 Điều 103 Thông tư này thuộc trường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 105 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hãng hàng không Qatar Airways Ltd được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được xem xét và giải quyết cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (ThDT-3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.