Open navigation

Công văn 12417/TCHQ-TXNK ngày 31/12/2015 Hoàn thuế cho xăng dầu nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12417/TCHQ-TXNK

V/v hoàn thuế do bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1652/PLX-XNK ngày 29/12/2015 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc vướng mắc hoàn thuế cho xăng dầu nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với đề nghị hoàn thuế: ngày 04/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 18018/BTC-TCHQ về việc hoàn thuế nhập khẩu, đề nghị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam khẩn trương nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng đúng quy định, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện hoàn trả thuế cho Tập đoàn xăng dầu Việt Nam theo quy định.

2. Về quyết định ấn định thuế số 499/QĐ-HQHCM/AĐT-STQ ngày 15/12/2015, Tổng cục Hải quan đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xem xét và sẽ có văn bản trả sau.

Tổng cục Hải quan trao đổi để Tập đoàn xăng dầu Việt Nam được biết.

Trân trọng!.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ TP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- CHQ tỉnh Quảng Ninh (để thực hiện);
- CHQ tỉnh khánh Hòa (để thực hiện);
 - Lưu: VT, TXNK-DTTH-Nhung(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Dương Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.