Open navigation

Công văn 159/TCHQ-GSQL Ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  159 / TCHQ - GSQL 

V/v ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ Phần Thực Phẩm A-V-C Bến Tre.


Trả lời công văn  2012512 / CV - HQ  ngày 25/12/2015 của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm A- V-C Bến Tre về việc hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có ghi “Made in Việt Nam” trên sản phẩm nhập khẩu nhưng trên bao bì carton và C/O mẫu E thể hiện xuất xứ “Made in China”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu:


    Công ty được nhập khẩu sản phẩm hộp sắt tráng thiếc và túi nhựa ghi sẵn dòng chữ “Made in Việt Nam” để đóng gói hàng xuất khẩu của Công ty nhưng phải tuân thủ đúng các quy định về ghi nhãn và xuất xứ của Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu. Công ty phải sử dụng các hộp sắt và túi nhựa nhập khẩu trên đúng mục đích đã khai báo với Cơ quan Hải quan và chịu trách nhiệm về xuất xứ của hàng hóa đóng trong túi nylon mang dòng chữ “Made in Việt Nam” theo quy định về quy tắc xuất xứ.


  2. Về hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt:


Trường hợp doanh nghiệp xuất trình C/O mẫu E cho lô hàng hộp sắt tráng thiếc và túi nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc thì Cơ quan Hải quan xem xét, chấp nhận C/O, nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O mẫu E.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.