Open navigation

Công văn 28/TCHQ-GSQL Niêm phong hải quan đối với hàng hóa quá cảnh là hàng rời (Quặng Barite)


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  28 / TCHQ - GSQL 

V/v niêm phong hải quan đối với hàng hóa quá cảnh là hàng rời (Quặng Barite)

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.


Trả lời công văn số  1632 / HQQT - NV  ngày 21/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc cho phép doanh nghiệp thực hiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh là hàng rời (Quặng Barite) bằng xe kéo moóc, có thiết kế riêng để phủ kín bạt và các vị trí luồn dây cáp quanh thùng xe và dùng seal dây để niêm phong đảm bảo công tác quản lý hải quan theo quy định.

  2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thực hiện thủ tục giám sát, theo dõi đối với hàng hóa quá cảnh là hàng rời (quặng Barite) theo quy định tại điểm c. 1.1.1 khoản 2 Điều 51 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, trường hợp hàng hóa quá cảnh là hàng rời không thể niêm phong được, công chức Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi sẽ thực hiện ghi rõ tên hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có) hoặc chụp nguyên trạng hàng hóa, gửi kèm biên bản bàn giao theo mẫu số  10 / BBBG / GSQL  phụ lục V ban hành kèm Thông tư này gửi Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến để thực hiện kiểm tra, theo dõi.

    Trường hợp hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Điều 29 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu  06 / PGKQKT / GSQL  phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và gửi cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa đến để theo dõi và làm tiếp thủ tục hải quan theo quy định.

  3. Yêu cầu Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh là hàng rời có trách nhiệm thiết kế tấm bạt đáp ứng được niêm phong hải quan để sử dụng trùm kín phương tiện chứa hàng quá cảnh là hàng rời và đảm bảo nguyên trạng lô hàng được vận chuyển từ cửa khẩu nơi hàng hóa nhập cảnh đến cửa khẩu nơi hàng hóa xuất cảnh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH Hung Huang Charanshap mining (để t/h);

  • Lưu: VT, GSQL(03b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.