Open navigation

Công văn 58/TCHQ-TXNK Phân loại hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  58 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát.

(Địa chỉ: 168 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  1112 / 15 - XNK  ngày 11/12/2015 của Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát về việc xác định mã số HS cho hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Căn cứ Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


Do nội dung trình bày tại công văn số  1112 / 15 - XNK  của Công ty và hồ sơ gửi kèm không đủ các thông tin về cấu tạo, công dụng và các thuộc tính khác của hàng hóa để làm căn cứ xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại các văn bản dẫn trên hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi Công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ VỤ TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.