Open navigation

Công văn 01/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình cung ứng và sử dụng vắc xin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  01 / TB - VPCP 

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016


THÔNG BÁO


KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN


Ngày 26 tháng 12 năm 2015, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội về tình hình cung ứng và sử dụng vắc xin. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận:


  1. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, tổ chức giám sát các cơ sở tiêm chủng dịch vụ thực hiện các quy chế chuyên môn trong tiêm chủng đúng quy định; tăng cường quản lý chất lượng, giá vắc xin và chi phí dịch vụ tiêm chủng.


  2. Khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng trình Chính phủ và xây dựng lộ trình tiến tới thực hiện tiêm chủng vắc xin mở rộng thống nhất theo thông lệ quốc tế.


  3. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng.


  4. Phát triển mạnh nghiên cứu và sản xuất vắc xin trong nước; tích cực phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Đầu tư nhà máy sản xuất vắc xin quy mô công nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Bộ: Y tế, KH&ĐT, Tài chính, KH&CN;

  • SCIC, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;

  • Lưu: VT, KGVX (3b).mn


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.