Open navigation

Quyết định 14363/QĐ-BCT Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực

 Không còn phù hợp 


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  14363 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CHO CÁC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC NĂM 2015


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;


Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Nghị định số  137 / 2013 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2015 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:Đơn vị

Mức giá tối đa  (đồng / kWh) 

Mức giá tối thiểu  (đ / kWh) 

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

1.127

1.071

Tổng công ty Điện lực Miền Nam

1.305

1.275

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

1.135

1.066

Tổng công ty Điện lực Hà Nội

1.368

1.317

Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh

1.520

1.480

Điều 2. Căn cứ vào khung giá bán buôn điện bình quân quy định tại Điều 1 Quyết định này, giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng Tổng công ty Điện lực theo quy định hiện hành.


Điều 3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tổng công ty Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.


Điều 4. Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực: từ ngày 01 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.


Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;

 • VP. Tổng Bí thư;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Công báo;

 • Website Chính phủ;

 • Website Bộ Công Thương;

 • Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);

 • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

 • Các Tổng công ty Điện lực;

 • Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.