Open navigation

Công văn 33/TTg-KTN Thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 33 / TTg - KTN

V/v thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu.


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14127 / BGTVT - VT ngày 23 tháng 10 năm 2015), ý kiến của Bộ: Công an (văn bản số 2616 / BCA - C67 ngày 25 tháng 11 năm 2015), Tài chính (văn bản số 17000 / BTC - CST ngày 17 tháng 11 năm 2015), Công Thương (văn bản số 11788 / BCT - CNNg ngày 16 tháng 11 năm 2015) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng (văn bản số 4242 / UBND - GT ngày 11 tháng 11 năm 2015), Đà Nẵng (văn bản số 9335 / UBND - QLĐTh ngày 27 tháng 11 năm 2015), Lào Cai (văn bản số 5112 / UBND - QLĐT ngày 11 tháng 11 năm 2015), Thừa Thiên Huế (văn bản số 6211 / UBND - GT ngày 18 tháng 11 năm 2015), Khánh Hòa (văn bản số 7790 / UBND - KT ngày 16 tháng 11 năm 2015), Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản số 8554 / UBND - VP ngày 10 tháng 11 năm 2015) về thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ, cơ quan tại các văn bản nêu trên.

  2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm quy định và tổ chức thực hiện thí điểm trên địa bàn về thời gian hoạt động trong ngày, lộ trình tuyến đường được phép hoạt động, bảo đảm an toàn giao thông và không gây ùn tắc giao thông; lưu ý, loại xe điện trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; sau 06 tháng thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo.

  3. Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1634 / TTg - KTN ngày 11 tháng 9 năm 2015 về quản lý hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  • Các Bộ: TP, CT, TC, VHTT&DL;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, NC, KGVX, V.III;

  • Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG


Hoàng Trung Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.