Open navigation

Công văn 53/QLCL-TTPC Bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 53  / QLCL - TTPC 

V/v bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế)


Thực hiện văn bản số  112 / BNN - PC  ngày 07/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề xuất bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vào Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư (Phụ lục kèm theo).

Đề nghị Vụ Pháp chế tổng hợp./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục trưởng (để b/c);

  • Các PCT (để biết);

  • Phòng CL1,2 (để biết);

  • Lưu: VT, TTPC.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Bá Anh


PHỤ LỤC

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

(kèm theo văn bản 53 / QLCL - TTPC  ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)Stt


Tên ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đề nghị bổ sung

Phân tích sự cần thiết, mục đích của việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề phù hợp với quy định tại Khoản 1,3,4 Điều 7 Luật Đầu tư

Căn cứ sửa đổi, bổ sung (liệt kê rõ điều kiện đầu tư kinh doanh đã được quy định tại văn bản nào: Luật, PL, Nghị định, Quyết định của TTg, Thông tư)

Đánh giá tính hợp lý, khả thi của việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề

đầu tư kinh doanh có điều kiện

1

Kiểm nghiệm thực phẩm

Điều kiện kinh doanh kiểm nghiệm thực phẩm nhằm đảm bảo độ tin cậy của kết quả kiểm nghiệm, là cơ sở quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

  • Điều 45, 46, 47 Luật An toàn thực phẩm;

  • Thông tư  16 / 2011 / TT -  BNNPTNT; Thông tư  54 / 2011 / TT -  BNNPTNT;

  • Thông tư liên tịch  20 / 2013 / TTLT - BYT -  BCT-BNNPTNT

Trong thực tiễn đã triển khai đánh giá chỉ định phòng kiểm nghiệm thực phẩm

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.