Open navigation

Công văn 59/VPCP-KTTH Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


Số: 59/VPCP-KTTH

V/v phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết


Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Bộ Tài chính;

Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4562/BTNMT-TCMT ngày 27 tháng 10 năm 2015, ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 4394/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 11 năm 2015) và Bộ Tài chính (Công văn số 17802/BTC-CST ngày 31 tháng 11 năm 2015) về việc phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 17802/BTC-CST nêu trên, trường hợp phải sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì phối hợp với các Bộ liên quan, báo cáo Chính phủ theo quy định.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP,các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.